Hastighet

Hastighetsregler inom området

Storhognavägen från Lv315 upp till M-huset har hastighetsbegränsning 70 km/h.

Från M-huset upp till stora parkeringen uppe vid hotellet är det 50 km/h. Detta gäller både Uppfartsvägen och Stugvägen.

Från infarten till stora parkeringen och förbi hela hotellet är det gångfartsområde. Det innebär att alla fordon ska anpassa sin hastighet efter gående och fordon har även väjningsplikt för gående.

Alla tillfartsvägar och mindre stugvägar saknar angiven hastighetsbegränsning. Fordon ska framföras på ett sätt som inte riskerar någon trafikants säkerhet eller stör de boende i området.

Vägföreningen uppmanar alla trafikanter att:

  • anpassa hastigheten efter rådande förhållanden
  • meddela vägföreningen då återkommande överträdelser sker