Storhognavägen

Storhognavägen

Storhognavägen är områdets pulsåder. Med en längd av

3 kilometer så kopplar Storhognavägen ihop länsväg 315

med alla delområden och matarvägar hela vägen upp till

Storhogna Högfjällshotell. Sista delen upp till hotellet går

dock under namnet Uppfartsvägen.


Storhognavägen byggdes på 1960-talet och dimen-

sionerades efter de trafikflöden som förväntades då.

Idag så matar vägen trafik till ett område som omfattar

över 1.000 fastigheter och som fortsätter att växa från år

till år. Kraven på kapacitet, bärighet och trafiksäkerhet är

därför mångdubbelt större nu. En viktig insats som gjorts

är byggandet av gång- & cykelvägen. Detta medförde en

mycket bättre situation för oskyddade trafikanter.


Vägföreningen har en ambition att i närtid förstärka och

bredda Storhognavägen. Målet är en tvåfilig väg med sju

meters bredd som har bra bärighet och ny asfalt och där korsningar, busshållplatser, ledöverfarter och andra anläggningar utformas för hög tillgänglighet och trafiksäkerhet.


Under 2020 kommer en projektering att upphandlas gällande förbättring av Storhognavägen. Därefter kommer prisförslag på entreprenadarbeten att tas in. Utifrån detta så kommer styrelsen att ta fram ett förslag på genomförandeplan som årsstämman kommer att få besluta om.


Vägföreningen genomförde 2018 en mätning av trafikflödet på Storhognavägen. En ny mätning genomförs februari-april 2020. Syftet med mätningarna är att ge underlag till projektering och i nästa steg underlag till diskussioner med Trafikverket om investeringsbidrag för åtgärder.

 

Om det finns frågor gällande GC-vägen så kontakta gärna föreningens exploateringsgrupp.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör