Kull Johannes vägen

Kull Johannes vägen

Enligt den nya detaljplan för området Dalvallen
som fastslogs 2014 så åligger det exploatörerna
i planen att bredda Kull Johannes vägen från
bäcken upp till översta tomtskiftet. Efter bredd-
ningen så ska vägens körbana vara 5 meter bred.

Delen från korsningen Kull Johannes vägen-
Stugvägen fram till bäcken samt delen från översta
tomtskiftet till korsningen med Östra Björnvägen
behöver åtgärdas för att få samma standard som
den del som exploatörerna åtgärdar. Vägföreningen har beslutat att bredda dessa delar samtidigt som exploatörerna åtgärdar sin del.

En förrättning för detta projekt har påbörjats av Lantmäteriet under hösten 2018. Målet är att kunna genomföra ombyggnation sommaren 2022.

Februari 2021:
I möte med exploatörerna så bestämdes att vägföreningen tar ansvar för och driver processen med att ta fram nödvändiga underlag för projektering och kostnadsberäkning. Vägföreningen har anlitat Sweco, ProjectControl och Segerkvists mätteknik för att ta fram dessa underlag. Då exploatörerna beslutat att dra tillbaka sin del av förrättningen så planerar vägföreningen att ta över det yrkandet. Formellt beslut tas av årsstämma.

Mars 2020:
Processen med exploatörerna har dragit ut på tiden då det råder oenighet om hur kostnaderna för planerade insatser ska fördelas. Möten har hållits med exploatörerna, Bergs kommun samt Lantmäteriet. På styrelsemötet den 11 mars beslutade vägföreningens styrelse att sammanställa synpunkter och skicka dessa till samtliga berörda parter. Den skrivelsen kan du läsa här genom att klicka på dokumentet längre ned på sidan.

Mer information om denna process kommer att läggas upp löpande.