Korsning-LV315

Korsningen Lv315

2014 byggde Trafikverket om korsningen mellan Lv315 och Storhognavägen. Syftet var att skapa en trafiksäker korsning som hade kapacitet att klara av det ökande trafikflöde som exploateringen i Storhogna medför.


Den yttre delen av korsningen som ligger i vägområdet för Lv315 har fått en bra utformning med sänkt hastighet, stopplikt, refuger samt separat körfält för vänstersväng västerifrån.


Ca 75 meter innanför denna korsning gjordes anslutningen till Storhognavägen och parallellt med denna så byggdes även en busshållplats. Det är den inre korsningen som vägföreningen anser är felaktigt utformad och därigenom även direkt trafikfarlig. Detta visar sig främst vintertid då det dels varit flera avåkningar och incidenter i samband med att bilar som kommer uppifrån på Storhognavägen glider rakt fram i den inre korsningen då de egentligen vill svänga höger ut mot Lv315. Vintertid har det även varit problem för tyngre fordon att ta sig upp från Lv315 då de tappar all fart i den skarpa vänstersvängen i inre korsningen.


Tyvärr så vill inte Trafikverket ta något ansvar för denna felaktigt utförda ombyggnation. Det är därför upp till vägföreningen att hantera problemen. Vägföreningen har därför låtit Sweco projektera en ny utformning av den inre korsningen. Projekteringen föreslår en rundning av kurvan upp mot Storhogna och en ny anslutning av Sångbäcksvägen i kurvan. GC-vägen dras längs vägen och mynnar mitt emot busshållplatsen.


Detta underlag kommer nu att slås ihop med den projektering som sker av resterande del av Storhognavägen och bilda ett samlat projekt. Målet är att genom lånefinansiering genomföra projektet med start senast 2023. Den totala kostnaden beräknas till 10-12 miljoner kronor.