Gång- & Cykelväg

Gång- & cykelvägen

Projektet med att bygga en gång- & cykelväg (GC-väg) påbörjades 2014. Bakgrunden var den ökande trafiken i kombination med Storhognavägens begränsade bredd. Syftet var att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

GC-vägen sträcker sig från Lv315 upp till Storhogna hotell. Längden är ca 3 km och hela sträckan är belyst. Endast gångare och cyklister är tillåtna att använda GC-vägen. Inga andra fordon får nyttja den. 

 

Projektet är ett av de största projekt som vägföreningen drivit. Totalbudgeten är på drygt 9 Mnkr. GC-vägen finansieras av näringsidkarna, föreningens medlemmar samt Trafikverket. Trafikverkets del av finansieringen har blivit mindre än ursprungligen lovat varpå näringsidkarna och medlemmarna har fått ta en större del.

 

GC-vägen är driftsatt sedan vintern 2018/2019 men på grund av brister i entreprenaden så har projektet levt vidare. I mars 2020 har vägföreningen kommit överens med upphandlad entreprenör att denne färdigställer brister i belysningsanläggningen men därefter så avslutas entreprenaden. Vägföreningen kommer att upphandla annan entreprenör som slutför brister i markentreprenaden. Slutliga justeringar kommer att genomföras sommaren 2020 varpå projektet avslutas och slutredovisas.

 

En sträcka på ca 300 meter från M-huset till Envägen saknar GC-väg. Orsaken är att skidtunnlarna inte möjliggör en breddning av vägen. Vägföreningen för dialog med Skistar, näringsidkarna och Trafikverket om att kunna ersätta tunnlarna med en bro och på så sätt knyta ihop GC-vägen. Ett sådant projekt kommer att finnas med i föreningens långsiktsplan.

 

Om det finns frågor gällande GC-vägen så kontakta gärna föreningens exploateringsgrupp.