Fiberetablering

Fiberetablering

Fiberetablering pågår i vårt område. Flera delområden har redan fiberuppkoppling men vissa saknar och nya områden tillkommer. Detta är något som vägföreningen ställer sig positiv till.

All grävning i och intill vägarna i vårt område måste godkännas av vägföreningen. Alla fiberexploatörer måste därför kontakta vägföreningen och skriva avtal om kabelläggning innan arbeten kan påbörjas. Om inte detta utförs på korrekt sätt så kan nedgrävda installationer lätt förstöras vid underhållsarbeten av vägarna. Avtalet är också viktigt för att vägföreningen ska kunna ställa krav på korrekt utförda arbeten och besiktiga dessa.


Mars 2021:

En stor del av grävningarna längs vägarna genomfördes 2020. Viss grävning kan dock återstå och då genomförs den 2021. Vägföreningen kommer att besiktiga alla vägar där grävningar har skett sommaren 2021 för att säkerställa att återställning är tillfredställande utförd.

Grävning på tomter samt inblåsning av fiber pågår löpande i området. Detta är något som vägföreningen inte är involverad i och alla frågor som rör dessa arbeten samt när fiber blir installerad måste ställas till IP-Onlys kundtjänst.


Maj 2020:

BTEA och IP Only har nu lämnat in ansökan om att förlägga kabel/slang i vägområdet och detta har vi godkänt. För IP Onlys del är det Eltel Networks som ansvarar för arbetena. Arbetena påbörjas 18 maj och kommer att pågå fram till 31 oktober. De områden som berörs är Kull Johannes, Storhogna Västra samt Södra Storhogna.

Förläggning ska ske i ytterslänt så långt det är möjligt. På många ställen så kommer de behöva korsa vägar vilket betyder tillfälliga avstäningar. Vi ska så långt som möjligt meddela på vår webbsida hur vägar påverkas. Vi har ställt krav på att de ska minimera tiden för totalavstängning.

Vägområdet ska återställas som det var innan påbörjad grävning och en slutbesiktning kommer att ske när arbetena är färdiga. Bolagen lämnar 5 års garanti på sina entreprenadarbeten.

Material kommer under byggperioden att förvaras runt om i området. Eltel har bokat en större yta på stora parkeringen vid hotellet. BTEA läggermaterial på egen fastighet samt längs vägar.

BTEA kommer att rasera det gamla lufthängda elnätet när alla grävningar är färdiga. Detta sker troligen vintertid.

Vägföreningen är mån om att arbetena utförs på ett korrekt sätt och att de inte orsakar onödig störning för boende eller vår natur. Om du ser något kopplat till dessa arbeten som inte känns korrekt så ta gärna en bild och kontakta vägföreningens ordförande.

Nedan visas bilder på var det planeras grävningar. Klicka på bilden så öppnas den i större format.


Mars 2020:
Vägföreningen har fått kartor och avtalsförslag fråb BTEA och IP Only som under sommaren 2020 avser att samförlägga el och fiber. Vägföreningen kommer att gå genom kartor och avtal för att säkerställa att planerade arbeten utförs på ett korrekt sätt. Områden/vägar som berörs av etableringen är: hela södra Storhogna samt Stugvägen, Backvägen, Myrvägen och Kull Johannesvägen.