Olyckor-incidenter

Olyckor och incidenter

På denna sida beskriver vi hur vi arbetar med olyckor och incidenter och hur du som trafikant ska göra om du varit med om en olycka eller incident i vårt område.

Trafikolyckor

Olycka med fordon/trafikanter

Om du är med i eller blir vittne till en trafikolycka så gäller samma riktlinjer som på statliga vägar.

1. Överblicka - Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

2. Rädda - Om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, till exempel brand eller mitt i trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

3. Larma 112 - om olyckan är av svårare karaktär och Räddningstjänst eller ambulans krävs så larma 112. Var beredd på att svara på frågor om olyckan

4. Varna - Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar

5. Dokumentera - Om du är inblandad i olyckan så behöver du dokumentera olycksplatsen samt utbyta kontaktuppgifter med eventuellt andra inblandade trafikanter. Vilka trafikregler som gäller på platsen kan du hitta på denna webbsida.

6. Meddela - Om vägen, trafikmärken eller andra kringfunktioner skadats i olyckan så ska du kontakta vägföreningen och meddela detta. Vägföreningen ser gärna att vi kontaktas vid olycka även om inte det föreligger direkt skada på väg eller vägutrustning.


Viltolycka

Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen.

Skyldigheten gäller bland annat älg, rådjur,  björn, varg, järv lo och ren. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. 


Smitning
Om en vägtrafikant avlägsnar sig från platsen för en trafikolycka som han haft del i utan att ha fullgjort de skyldigheter som ålegat honom, kan han dömas enligt trafikbrottslagen för det brott som i dagligt tal kallas ”smitning”. Detta gäller alla vägtrafikanter, även gående. (5 § trafikbrottslagen)

Incidenter

Skador på väg/vägområde

Om du som trafikant orsakar skador på vägen, vägområdet eller något av vägens utrustning så som skyltar, räcken och sandlådor så måste du kontakta vägföreningen. Att inte göra detta är straffbart.


Skador på fordon/personer

När det uppstår skador på en väg exempelvis potthål eller flödesskador så är vägföreningen skyldig att varna för dessa och åtgärda dem inom rimlig tid från det att vägföreningen blivit medveten om skadan. Så länge detta efterföljs så ersätts inte skador som uppstår på fordon eller person.

Om vägföreningen inte har efterlevt ansvaret att varna för och åtgärda skador inom rimlig tid så kan den skadedrabbade föra talan mot föreningen. I första steget sker detta bäst genom att kontakta vägföreningen.