Sommarväghållning

Sommarväghållning

Det är vägföreningens driftsansvarige Henrik Åhström som är ytterst ansvarig för att insatser beställs och utförs. Sommarväghållningen upphandlas av olika utförare. Om du har en specifik fråga om aktuellt väglag så nås Henrik på 070-363 64 65. Övergripande frågor om drift och underhåll kan ställas till driftgruppen.

Insatser som ska utföras varje sommar är:

Städning av vägområdet och intagning av plogpinnar

Vägföreningen brukar köpa denna tjänst av Åsarna IK för att stödja deras barn- & ungdomsverksamhet. Städning sker främst efter Storhognavägen och de större tillfartsvägarna.

Gräs- & slyröjning

Denna tjänst köps in av entreprenör. Storhognavägen och de större tillfartsvägarna ska röjas varje år. De mindre stugvägarna röjs efter behov med längre mellanrum.

Hyvling av grusvägar

Hyvling och grusning sker utefter behov på samtliga grusvägar. Även enstaka lagningar av potthål kan utföras om inte vägen i sin helhet behöver hyvlas/skrapas. Vägföreningens medlemmar får gärna kontakta driftansvarig då vägavsnitt som behöver hyvlas upptäcks. 

 

Lagning av potthål i vägar med asfalt/oljegrus

Varje år efter tjällossning så beställs lagning av potthål i våra asfalts- & oljegrusvägar. Detta utförs av en så kallad snabelbil som sprutar i lagningsmassa i hålet. Kompletterande lagningar kan ske löpande under barmarkssäsong då behov uppstår.

Underhållsplan – extra insatser

Utöver de årliga insatserna så har vägföreningen en underhållsplan där en specifik del av området får en extra insats. Varje år så flyttas denna insats till en ny del till dess att hela området gåtts igenom och då börjar insatserna om från början. Dessa extra insatser innefattar översyn av vägytor och slänter, översyn av trummor, översyn av skyltning etc.

Insatserna fördelas per år enligt nedan:

Kull Johannes området            2016

Ripan & Storhogna Västra      2017

Översvämningsskador             2018

Södra Storhogna                          2019

Stora hotellparkeringen         2019

Utsikten                                            2020

Solsidan                                            2021

Dalvallen                                          2022

Om det vid de extra insatserna hittas vägtrummor till stuginfarter som inte bedöms godkända så byts trumman ut. Det är då fastighetsägaren som bekostar den nya trumman. Vägföreningen bekostar arbetet.

Ansvar fastighetsägare

Rensa diket vid vägtrumman till fastigheten så vatten kan rinna fritt genom trumman, den skall även vara rätt dimensionerad

El- och telekablar får ej ligga i dagen. Dessa skall vara nedgrävda enl. anvisningar.