Organisation

Organisation

På denna sida finns information om vägföreningens organisation. Har du frågor gällande organisationen så är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Styrelse

Vägföreningen har en styrelse som väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter.  Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen ska ta tillvara på medlemmarnas och samfällighetens intressen. Styrelsen har mandat att ta beslut inom ramen för den verksamhetsplan och budget som stämman har godkänt. Större beslut och förändringar kräver stämmobeslut och vid sådana tillfällen kan en extra årsstämma påkallas.

Mathias Sundin

Ordförande

Fredrik Skogby

Sekreterare & Webbansvarig

Henrik Åhström

Ledamot

Driftansvarig

Stefan Fragner

Suppleant

Evelina Svensson

Vice ordförande

Sören Jonsson

Ledamot

GC-väg ansvarig

Marianne Hjertquist

Suppleant

Jan Hübenette

Kassör

Anders Nygren

Ledamot

Martin Ondrasek

Suppleant

Revisorer

Vägföreningen har två revisorer och en revisorssuppleant som ansvarar för att granska räkenskaperna och styrelsebesluten. Revisorerna väljs av årsstämman där de även presenterar sin revisionsberättelse samt rekommendation angående ansvarsfrihet.

 

Revisor                                    Ann Marsh-Lind

Revisor                                    Lis-Marie Hjelte

Revisorsuppleant              Björn Stokkan

 

Valberedning

Vägföreningen har en valberedning som även den väljs av årsstämman. Valberedningen ska följa styrelsens arbete och lägga fram förslag på styrelse,

 

Rolf Hjelte (sammankallande)

Peo Conic

Sven Nyman

 

Köpta tjänster

Vägföreningen köper in ett antal tjänster för den operativa verksamheten. Dessa är:

  • Vinterväghållning – avtal med Zakrissons åkeri / Reaxcer
  • Sommarväghållning – flera olika entreprenörer
  • Administrativ tjänst – Vemservice
  • Vägfogdetjänst – Klövsjö Allservice