Rättigheter- skyldigheter

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Som andelsägare i en samfällighet så har du ett antal rättigheter och skyldigheter. Dessa kan i vissa fall vara fastställda i lagar medan andra kan vara beslutade av samfälligheten.

På denna sida finns information om de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna som du har som medlem i Storhogna vägförening.

Rättigheter:

Överklaga avgifter om dessa bedöms felaktiga

Ta del av styrelsens arbete genom dokumentation samt dialog

Delta på årsstämman och använda sin röst för att påverka beslut samt välja styrelse

Lämna in motioner till stämman

Ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig som ägare

Erhålla momsintyg på betalda avgifter (endast näringsidkare)

Skyldigheter:

Betala de avgifter som fastställts av årsstämman

Efterfölja de regler som fastställts av föreningen i form av trafikregler, plats för snöupplag, korrekta vägtrummor etc.

Anmäla till styrelsen om du får kännedom om personer som brutit mot vägföreningens regler eller förstört vägföreningens egendom