Rättigheter- skyldigheter

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Som andelsägare i en samfällighet så har du ett antal rättigheter och skyldigheter. Dessa kan i vissa fall vara fastställda i lagar medan andra kan vara beslutade av samfälligheten.

På denna sida finns information om de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna som du har som medlem i Storhogna vägförening.


Rättigheter:

  • Överklaga avgifter om dessa bedöms felaktiga
  • Ta del av styrelsens arbete genom dokumentation samt dialog
  • Delta på årsstämman och använda sin röst för att påverka beslut samt välja styrelse
  • Lämna in motioner till stämman
  • Ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig som ägare
  • Erhålla momsintyg på betalda avgifter (endast näringsidkare)


Skyldigheter:

  • Betala de avgifter som fastställts av årsstämman
  • Efterfölja de regler som fastställts av föreningen i form av trafikregler, plats för snöupplag, korrekta vägtrummor etc.
  • Anmäla till styrelsen om du får kännedom om personer som brutit mot vägföreningens regler eller förstört vägföreningens egendom