Exploatörer

Exploatörer

 

I ett expansivt område som Storhogna så finns ett antal exploatörer som skapar och säljer fastigheter och byggnader. Dessa är viktiga för ortens utveckling och vägföreningnen vill därför ha en bra relation med dem. På denna sida finns några viktiga punkter för dig som är exploatör i Storhogna. Om du har frågor gällande exploatering så är du välkommen att kontakta vägföreningens ordförande.

 

Detaljplaner

Vägföreningen är remissinstans för nya och/eller förändrade detaljplaner i området. Några av de punkter vi anser viktiga är:

  • Vägarnas utformning - kapacitet, bärighet, kurvradier, lutning, korsningar etc.
  • Vattenflöden - dimensionering av diken och trummor, erosionsskydd och sedimentsfällor
  • Vändplaner - tillräckligt stora med möjlighet att ploga undan snö
  • Tomter - möjligt att göra bra infarter
  • Skyltning - delområden och vägar ska skyltas enligt skyltprogram

 

Förrättning av nya vägar

När nya vägar byggts färdigt så ska de besiktigas för att kunna förrättas

in i samfälligheten. Praxis i området är att exploatör, entreprenör och

vägförening gemensamt beslutar om besiktningsdag och anlitar

oberoende besiktningsman som utför besiktningen. Kostnaden för detta

delas mellan exploatör och vägföreningen. Brister som upptäcks vid

besiktningen ska åtgärdas och detta ska dokumenteras innan vägarna

kan förrättas in i samfälligheten. Exploatör anmäler till Lantmäteriet då

nya vägar ska förrättas in. Vägföreningen har tagit fram ett program för 

hur vi avser agera i processen från detaljplan till förrättning av vägar. 

Klicka på filen till höger för att läsa vårt program.

 

Grävning i befintligt vägområde

Om det ska förläggas el, fiber eller VA i befintligt vägområde så måste detta först godkännas av vägföreningen. Vi utgår från REV:s mallar för förläggning av kabel/rör. Arbeten måste planeras in god tid så att avtal hinner skrivas. Tidsplan för genomförande ska kommuniceras med vägföreningen så att vi kan kommunicera eventuella störningar eller avstängningar med våra medlemmar. Kontakta ordförande om ni planerar för grävning i vägområdet.


Tomter / avgifter

Nya tomter som styckas av tas in i samfälligheten av Lantmäteriet. Där får de andelstal 0,2 och börjar betala årlig medlemsavgift. Fram till att tomten säljs till sin ägare så står exploatören för avgifterna. Andelstalet ökar från 0,2 till 1,0 då bygglov sökes för fastigheten.

Vid anslutningen till samfälligheten så belastas varje ny tomt med en anslutningsavgift om 7.000 kronor samt en slitageavgift 4.000 kronor. Detta faktureras exploatören vid slutförd avstyckning. Slitageavgiften är för att täcka det ökade slitage på vägnätet som byggnation medför.

 

Skyltprogram

Vägföreningen har tagit  fram ett skyltprogram som fastställts

av årsstämman 2018. Programmet reglerar skyltningen längs

vägarna i området. Syftet är att skyltningen ska vara harmoniserad,

gästorienterad och på en lagom nivå. Klicka på filen till höger för att

läsa vårt skyltprogram.