Avgifter

Avgifter

På denna sida finns aktuell information om vägföreningens avgifter. Vägföreningens avgifter beslutas varje år av årsstämman.

 

Alla medlemmar betalar en årlig avgift för drift och underhåll. Från och med 2021 betalar alla medlemmar också en årlig avgift för investeringar. Alla nyanslutna tomter betalar en anslutningsavgift och en slitageavgift. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vägföreningens administrationsgrupp.

 

Årsavgifter

Alla medlemmar betalar en årsavgift. För närvarande gäller nedanstående utdebitering. Avgiften faktureras i början av respektive kalenderår. Fakturan skickas med post till den adress som fastighetsägaren är skriven på.

 

Årsavgift för drift och underhåll

Näringsidkare                                               3.500:- per andelstal

Bebyggd fastighet                                      3.500:- per andelstal/lägenhet

Obebyggd fastighet                                  700:- per fastighet

Stamfastighet                                               0:- per fastighet

Funktioner/anläggningar*                     2.500:- per anläggning

 

* Telemaster, VA-anläggningar, miljöstationer etc.

 

Årsavgift för investeringar.

Näringsidkare                                               500:- per andelstal

Bebyggd fastighet                                      500:- per andelstal/lägenhet

Obebyggd fastighet                                  100:- per fastighetAnslutningsavgift

När en ny fastighet styckas av inom området så ansluts denna automatiskt till samfälligheten. Detta regleras av den förrättning som Lantmäteriet gör. I förrättningen skrivs då en anslutningsavgift in och denna uppgår för tillfället till 7.000 kr per ny tomt. Det är exploatören som styckar av tomterna som betalar denna avgift.

 

Slitageavgift

När en tomt säljs och ska bebyggas så skapar byggtrafiken ett ökat slitage. Av denna anledning så har vägföreningens medlemmar bestämt att en slitageavgift om 4.000 kronor per tomt ska tillföras vägföreningen. Ibland betalar exploatören denna avgift och ibland är det när tomten säljs till sin första ägare som avgiften tas ut. Om du ska köpa tomt i Storhogna så rekommenderar vi att du frågar säljaren om slitageavgiften är betald eller kommer att faktureras till dig som köpare.

 

Övriga avgifter & kostnader

Vägföreningen ser över möjligheten att ta ut straffavgifter för de fordon som felparkeras inom området. Information om detta kommer att läggas upp på denna sida.

 

Årsstämman kan bestämma att medlemmarna ska betala en extra avgift för att finansieras exempelvis en större investering. Det är därför viktigt att man som medlem i en samfällighet tar del av informationen inför årsstämman och om möjligt även deltar på årsstämman för att kunna påverka sådana beslut.