Andelstal

Andelstal

Andelstal används för att bestämma respektive medlems del i den totala anläggningen. Andelstalen används för att debitera kostnader så som årsavgift och investeringskostnader. När nya tomter ansluts så får de ett andelstal tilldelat av Lantmäteriet. Andelstalet förändras sedan då tomten bebyggs. Näringsidkare får särskilda andelstal då de och deras kunder beräknas ha en högre nyttjandegrad av anläggningen.

Enligt vägföreningens stadgar så tilldelas fastigheter ett andelstal om 1,0 per bostadsenhet. En bostadsenhet kan vara en fristående byggnad eller en lägenhet. En fastighet med en byggnad som innehåller en bostadsenhet får ett andelstal som är 1,0. En fastighet med ett parhus samt ett självförsörjande Attefallshus får andelstal 3,0 eftersom det då omfattar tre bostadsenheter.

Med bostadsenhet menas byggnad eller lägenhet som är självförsörjande det vill säga innehåller kök, toalett samt sovutrymme.

Samfällighetens andelstal uppräknas 1 gång per år. De uppgifter som uppräkningen baseras på är främst från Lantmäteriet och Bergs kommun. Från Lantmäteriet får vi information om ägarbyten. Från Bergs kommmun får vi information om när en tomt bebyggs eller bebyggelsen utökas. Vägföreningen gör även egna inventeringar för att identifiera nybyggnation och tillbyggnation samt hur många bostadsenheter som byggts. Eftersom vägföreningen endast får besked när bygglov söks så övergår en fastighet till bebyggd så snart bygglovet sökts.

Vid ägarskifte får vägföreningen uppgifter från Lantmäteriet löpande under året. Om ägarskiftet sker i samband med årsavgiftsfakturering så är det bra om säljaren meddelar vägföreningen så att fakturan skickas till rätt adress eftersom en viss eftersläpning sker från Lantmäteriet.

Andelstalen sammanställs löpande i samfällighetens debiteringslängd. Debiteringslängden beslutas varje år av årsstämman. Förändringar av andelstal anmäls till Lantmäteriet som fastställer dessa.

Samfälligheten har följande andelstal (2020-12-31):


Andelstal

Antal

Totalt andelar

Näringsidkare

14-120

4

257

Bebyggda fastigheter

1-6

757

830

Obebyggda fastigheter

0,2 - 0,4

357

71,8

Stamfastigheter

0,1

12

1,2

Summa andelstal


1130

1160,0

Har du frågor gällande andelstal och debitering så kontakta vägföreningens ordförande.