Andelstal

Andelstal

Andelstal används för att bestämma respektive medlems del i den totala anläggningen. Andelstalen används för att debitera kostnader så som årsavgift och investeringskostnader. När nya tomter ansluts så får de ett andelstal tilldelat av Lantmäteriet. Andelstalet förändras sedan då tomten bebyggs. Näringsidkare får särskilda andelstal då de och deras kunder beräknas ha en högre nyttjandegrad av anläggningen.

Samfällighetens andelstal uppräknas 2 gånger per år. De uppgifter som uppräkningen baseras på är främst från Lantmäteriet och Bergs kommun. Från Lantmäteriet får vi information om ägarbyten. Från Bergs kommmun får vi information om när en tomt bebyggs eller bebyggelsen utökas. Eftersom vägföreningen endast får besked när bygglov söks så övergår en fastighet till bebyggd så snart bygglovet sökts.

Vid ägarskifte får vägföreningen uppgifter från Lantmäteriet löpande under året. Om ägarskiftet sker i samband med årsavgiftsfakturering så är det bra om säljaren meddelar vägföreningen så att fakturan skickas till rätt adress eftersom en viss eftersläpning sker från Lantmäteriet.

Andelstalen sammanställs löpande i samfällighetens debiteringslängd. Debiteringslängden beslutas varje år av årsstämman. Förändringar av andelstal anmäls till Lantmäteriet som fastställer dessa.

Samfälligheten har följande andelstal (2019-11-19):


Andelstal

Antal

Totalt andelar

Näringsidkare

14-120

5

271

Bebyggda fastigheter

1-3

680

727

Obebyggda fastigheter

0,2 - 0,4

379

76,2

Stamfastigheter

0,1

12

1,2

Summa andelstal


1076

1075,4

Har du frågor gällande andelstal och debitering så kontakta vägföreningens administrationsgrupp.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör