Årsstämma

Årsstämmor

Årsstämman är det högsta beslutande organet i samfälligheten och det är även det årliga forum då samfällighetens alla andelsägare har möjlighet att ta del av verksamheten, göra sin röst hörd och påverka kommande års verksamhet.

Styrelsen ska kalla samtliga andelsägare till stämman. När kallelsen senast ska skickas ut regleras av stadgarna. För Storhogna vägförening så säger stadgarna att kallelse ska skickas ut senast 3 veckor innan stämman. Enligt beslut på årsstämman 2017-12-30 så skickas kommande års kallelser ut endast via e-post. Utöver det så annonseras stämman här på webbsidan.

Som medlem så kan man lägga fram förslag (motioner) till stämman. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober för att hinna förberedas inför stämman. Motioner som inkommit efter detta datum kommer inte att tas med på stämman.

Tillsammans med kallelsen så ska underlag i form av dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget skickas ut. Detta för att du som medlem ska hinna förbereda dig. Det ska tydligt framgå av underlagen om det finns beslutspunkter med på dagordningen.

För att få rösta på stämman så måste medlemmen antingen vara 100% ägare till fastigheten eller ha fullmakt från övriga delägare till sin fastighet. Fastighetsägare kan skicka ombud för sin röst. Detta ska också bekräftas i form av fullmakt. Ett ombud får dock inte representera mer än en fastighet. En röstlängd finns på stämman och på denna kryssas alla röstberättigade av när man anländer till stämman.

Stämman beslutar om förändringar i andelstal, fastställer debiteringslängden och årsavgiften.

Stämman protokollförs och protokollet ska vara publicerat på webbsidan inom 14 dagar från genomförd årsstämma.

Här nedan återfinns kallelser och underlag till kommande årsstämmor samt protokoll och annan dokumentation från de senaste årens årsstämmor.

År

Dokument

2020/20212019/20202018/2019

2017/20182016/2017
Extra stämma
2015/2016


Extra stämma
2014/20152013/2014
2012/2013

2011/2012

2010/2011