Kull Johannes vägen

Kull Johannes vägen

Enligt den nya detaljplan för området Dalvallen som fastslogs 2014 så åligger det exploatörerna i planen att bredda Kull Johannes vägen från bäcken upp till översta tomtskiftet. Efter breddningen så ska vägens körbana vara 5 meter bred.

Delen från korsningen Kull Johannes vägen-Stugvägen fram till bäcken samt delen från översta tomtskiftet till korsningen med Östra Björnvägen behöver åtgärdas för att få samma standard som den del som exploatörerna åtgärdar. Vägföreningen har beslutat att bredda dessa delar samtidigt som exploatörerna åtgärdar sin del.

En förrättning för detta projekt har påbörjats av Lantmäteriet under hösten 2018. Projekteringsunderlag kommer att tas fram våren 2019. Förrättningen ska sedan vara klar sommaren 2019 varpå entreprenad kan upphandlas.  Vägföreningen planerar därför utifrån ett genomförande sommaren 2020. Projektet med tillhörande finansiering kommer att ingå i vägföreningens långsiktsplan.

Mer information om denna process kommer att läggas upp löpande.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör