Vinterväghållning

Vinterväghållning

Det är vägföreningens driftsansvarige Henrik Åhström som är ytterst ansvarig för vinterväghållningen. Om du har en specifik fråga om aktuellt väglag så nås Henrik på 070-363 64 65. Övergripande frågor om drift och underhåll kan ställas till driftgruppen.

Vinterväghållningen är upphandlad av Zakrissons åkeri i Klövsjö som är ansluten till åkericentralen Reaxcer. Avtalet tecknades 2012 och gällde i fem år till och med säsongen 2016-2017. Därefter så har avtalet förlängts per automatik med ett år i taget då ingen av parterna valt att säga upp avtalet. Avtalet gäller just nu fram till och med säsongen 2018-2019.

Vägföreningens uppfattning och avtal med de som plogar och sandar är att om man kan ta sig till sitt hus med egen bil betraktats vägen som framkomlig. För de som har hus i branta backar förutsätter vägföreningen att desamma har nödvändig däck- och maskinutrustning. Extra skottning och sandning kan göras på avrop men om detta är utöver vägföreningens standard så måste fastighetsägaren bekosta detta själv.

Det som gäller för vinterväghållningen är följande:

 • Vägarna plogas då det kommit 5 cm nysnö alternativt 7 cm kallsnö samt vid drivbildning.
 • Vägarna plogas med traktor samt ibland med plogbil.
 • Infarterna plogas dagen efter att vägarna är färdigplogade. Om det snöar flera dagar på raken så prioriteras vägarna. Infarterna plogas inte förrän dagen efter att vägarna är färdigplogade.
 • Infarter ska plogas så pass att två bilar kan parkeras. Yta utöver detta ansvarar fastighetsägaren själv för att ploga.
 • Infarter plogas inte om det står bilar eller annan utrustning/material i vägen. Detta av säkerhetsskäl.
 • Infarter plogas med blad vilket gör att det måste finnas plats som snön kan skjutas till. Traktorn kan inte lyfta bort snö från infarten.
 • Det är fastighetsägaren ansvar att anlägga mark för tillräckligt snöupplag.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att markera infart eller parkering och eventuella hinder med vägmarkeringspinnar som syns samt att skylta tydligt om snö ska läggas på någon speciell plats.
 • Parkeringar längs vägar måste vara så breda att snöröjaren kommer förbi ett parkerat fordon.
 • Alla korsningar, branta backar och skarpa svängar sandas löpande enligt gällande avtal. Detta finns illustrerat i en sandningskarta.
 • Sandning på andra ställen i området måste avropas vid behov. Avropet sker av vägföreningens driftsansvarige. Kontakta denne om det uppstår behov av sandning.
 • Det finns ett antal sandlådor runt om i området som ska användas då behov uppstår. Var dessa står finns uppmärkt i sandningskartan.
 • Det är inte tillåtet att parkera fordon längs vägarna då detta försvårar för såväl väghållare som räddningstjänst att komma fram.
 • Gång- & cykelvägen plogas med samma prioritering som infarterna dvs. dagen efter att vägarna plogats.
 • Gång- & cykelvägen sandas löpande av säkerhetsskäl då vägföreningen annars kan hållas ansvarig för halkolyckor.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro 818098-6

Org nr 893201-7042

 

E-post: Webbadminstratör