Nyheter

Nyheter


På denna sida publicerar vi löpande information om vår verksamhet samt annan information som beör våra vägar och/eller orten Storhogna.

Kallelse till föreningsstämma


Publicerad 2018-12-08, kl 17:00

 

Styrelsen för Storhogna Vägförening välkomnar dig som fastighetsägare i området till

föreningsstämman för verksamhetsåret 2017-09-01 – 2018-08-31.

 

Ni är alla inbjudna för att ta del av det gångna årets verksamhet och besluta om nästa års verksamhetsplan budget och årsavgift. Många viktiga frågor i år bl.a. långsiktsplan för underhåll och investering, nytt vinterväghållningsavtal och förslag på höjd årsavgift.

 

Tänk på att om ni är flera ägare till samma fastighet så måste alla ägare delta alternativt

skicka med fullmakt för att vara röstberättigad på stämman.

 

Tidpunkt: Söndagen den 30 december 2018 kl. 15.00

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa

Lokal: Erik Dahlberg, sutterängvåningen under gamla Café Solsidan.

(Beakta Hotellets önskemål om att vi nyttjar entrén under trappan till Café Solsidan)

 

OBS! Plats och lokal är preliminär då vi inte vet om vi kommer rymmas i lokalen. Om vi behöver ändra plats och lokal så återkommer med information i god tid innan möte.

 

För att kunna anpassa storleken på lokal så vill vi gärna att du skickar en föranmälan till administration@storhognavf.se. Anmälan är inte bindande utan endast för att säkerställa att alla som vill delta får plats.

 

Dagordning och övrig dokumentation finns tillgänglig på vår webbsida www.storhognavf.se/medlemsinfo/årsstämma.html

Besiktning av vägar


Publicerad 2018-11-16, kl 19:00


Idag har representanter för vägföreningen tillsammans med exploatörer, entreprenör samt besiktningsman utfört besiktning av 15 vägar på Dalvallen och Solsidan. Anledningen är att vägarna ska tas in i vägföreningen. Vid besiktning noteras brister och en tidsplan för åtgärdande av dessa brister beslutas. På så sätt säkerställs att vägföreningen inte får onödiga kostnader i framtiden.

Positivt med dagens besiktning var att bristerna var få till antalet.

Snöröjning nuläge


Publicerad 2018-11-01, kl 19:00


Många är på plats så här på höstlovet och som så många gånger tidigare så bjuds det på omväxlande väder. Tisdagens snöfall övergick i regn. Vägarna plogades på onsdagen och när temperaturen sjönk så skapades isiga vägbanor. Vår entreprenör kommer att sanda utifrån behov men vi uppmanar alla att ta det försiktigt på vägarna i området.


Gång- & cykelvägen är inte plogad. Detta beror på att den fortfarande är ett arbetsområde och vi har varit tvungen att invänta ett överlåtelseavtal för att kunna ta den i drift över vintern. Nu har vi fått detta avtal och GC-vägen kommer att plogas under fredagen.


Infarterna är inte plogade. Vår entreprenör har i dialog med vår driftsansvarige tagit beslutet att avvakta med plogningen av infarterna eftersom en plogning förmodligen lett till att infarterna blivit väldigt hala. Vår förhoppning är att ni stugägare kan trycka ihop den snö som fallit så det blir en bra botten att fortsätta röja på. Om det kommer mer snö så kommer dock även infarterna att plogas.


Vi önskar alla en trevlig allhelgonahelg!

Upphandling vinterväghållning


Publicerad 2018-10-03, kl 23:00


Vägföreningen startar nu upphandling av nytt vinterväghållningsavtal. Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. vintersäsongen 2019/2020 och fem år framåt. Vi har tagit fram omfattande underlag som publiceras här och vi välkomnar alla entreprenörer att lämna in anbud. Frågor gällande underlag och anbud kan ställas till vägföreningens ordförande. Sista anbudsdag är 30 november och beslut om nytt avtal kommer att tas på vägföreningens årsstämma 2018-12-30. Klicka på nedanstående dokument för mer information.

Förfrågningsunderlag                   Bilaga 1 - omfattning                          Bilaga 2 - vägkarta                             Bilaga 3 - sandningskarta             Bilaga 4 - anbudsmatris

Nya dokument på webbsidan


Publicerad 2018-07-11, kl 10:00


Idag har vi lagt upp det senast styrelsemötesprotokollet samt vår nyantagna policy för inköp på webbsidan.

Upphandling entreprenad


Publicerad 2018-06-23, kl 09:00


Vägföreningen genomför nu en upphandling av entreprenadtjänster för att återställa de skador som uppstod vid vårfloden samt förebygga liknande skador i framtiden. I förfrågningsunderlaget till höger finns all information. Vi välkomnar alla entreprenörer att inkomma med anbud.

Sista anbudsdag 6 juli 2018.

GC-väg och översvämningsskador


Publicerad 2018-06-18, kl 09:00


Vägföreningens styrelse har inventerat skadorna som orsakades av vårfloden i maj. Vi har gjort en plan där vi byter ut trummor till större dimensioner, lägger till ytterligare trummor längs Uppfartsvägen samt återställer den skadade delen av GC-vägen. Offertförfrågan för dessa arbeten har skickats ut till ett antal aktörer och vi avvaktar nu att få in anbud.

När det gäller att slutförandet av GC-vägen i övrigt så har vi haft kontakter med vår entreprenör Terramover som lovat återkomma med tidsplan. Vi kommer att lägga upp mer information löpande.

Underhåll ufört på Solsidevägen


Publicerad 2018-06-18, kl 09:00


I fredags så fick Solsidevägen lite underhåll. Potthålen fylldes och vissa delar grusades och hyvlades. Under denna vecka planeras samma insats på Utsiktsbacken.

Insatser på övriga vägar har styrelsen beslutat att avvakta med. Vid inventeringen av Södra Storhogna kunde konstateras att skicket på vägarna är bra och att inga akuta insatser behöver göras. Då vi inte vet hur mycket återställningen av översvämningsskadorna kommer att kosta så avvaktar vi med övriga underhållsinsatser. Mer information kommer att läggas upp inom kort.

Resultat från medlemsenkät


Publicerad 2018-06-04, kl 13:00


Nu har vi stängt medlemsenkäten. Totalt så har vi fått in 222 stycken svar vilket vi är mycket glada för. Vi kommer inom kort att sammanställa svaren i en rapport som läggs upp här på webbsidan. Svaren kommer att ligga med som ett underlag när vi planerar fortsatta insatser och avtal. De medlemmar som uppgett e-postadress för återkoppling kommer att få det.

Medlemsenkäten planeras bli årligt återkommande så att alla medlemmar ges en möjlighet att tycka till om vägföreningens arbete.


Full bärighet på vägarna igen


Publicerad 2018-05-30, kl 19:00


Från och med måndag 28 maj är bärighetsbegränsningen borttagen. Alla vägar har då åter bärighetsklass 3 vilket medger transporter med en totalvikt om max 60 ton. Vi vill påminna om att det är förbjudet att köra maskiner med larvband längs våra vägar. Dessa ska transporteras på lastbil mellan arbetsplatserna.

Åtgärder för att fylla igen potthål, hyvla samt grusa är delvis beställda och delvis under planering. Åtgärderna kommer att utföras så snart vi kan boka upp entreprenörer för respektive arbete. 

Utskick av medlemsenkät


Publicerad 2018-05-17, kl 07:30


Med målet att fortsätta utvecklingen av vår verksamhet så bestämde styrelsen för ett tag sedan att vi ska göra en medlemsenkät som ska bli årligt återkommande. Syftet med denna enkät är att mäta nöjdheten hos er medlemmar och att ge er en möjlighet att spela in synpunkter och förslag. Vi har skapat en webbenkät som omfattar 40 frågor. Vi vill be er att ta er tiden att besvara enkäten. De flesta frågor är flervalsfrågor som kan besvaras snabbt men det ges även möjlighet att lämna kommentarer på varje fråga. Enkätsvaren är anonyma. Enkätverktyget vi använder oss av heter Surveymesh så utskicket kommer att komma från dem men i vägföreningens namn.


Utskicket baserar sig på de e-postadresser vi har i vårt medlemsregister. Ni som inte har skickat in en e-postadress eller som inte godkänt att vi får fortsätta att använda er e-postadress i samband med nya GDPR bör göra detta omgående eftersom vi annars inte kommer att kunna kommunicera med er framöver.


Om ni har frågor rörande enkäten så är ni välkommen att kontakta oss. Tack på förhand för er hjälp! / Styrelsen Storhogna Vägförening

Vägar som har flödat sönder


Publicerad 2018-05-10, kl 11:10


Igår släppte stora mängder vatten, snö och is från fjället. Detta medförde att dammen vid hotellet svämmade över och vattnet rann över parkering och vägar vidare ned mot campingen. Resultatet är att Stugvägen, Uppfartsvägen, GC-vägen samt diken och anslutningar ned mot campingen har tagit skada i olika omfattning. Vägföreningens driftansvarig kommer att dokumentera skadorna och beställa hjälp med återställning under torsdag och fredag. På lördag kommer en inventering av hela vägområdet att genomföras för att undersöka om det finns flera skador. Om ni är på plats i Storhogna och har upptäckt skador så vill vi gärna att ni meddelar oss i vägföreningen på tfn. 070-363 64 65. Till dess att vi hunnit inventera vägområdet och åtgärdat eventuella skador så uppmanar vi er att köra, cykla och promenera försiktigt.

Bärigheten sänks på vägarna


Publicerad 2018-04-29, kl 11:30


Våren tar över allt mer även i fjällen vilket har lett till att tjällossningen har tagit fart. Därför kommer vi från och med måndag 30 april att begränsa bärigheten på våra vägar till BK2. Begränsningen kommer att gälla under en begränsad tid och vi kommer att meddela på webbsidan och här på Facebook då begränsningen tas bort. Vi ber att alla respekterar detta då överträdelser riskerar att förstöra vägbanor vilket skapar onödiga kostnader för vägföreningen. Vad som gäller för BK2 kan ni läsa om på Transportstyrelsens webbsida.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/

Snösmältningen är i full gång


Publicerad 2018-04-012, kl 21:00


Våren är på väg även i Storhogna. De ovanligt stora snömängderna som fallit denna vinter kommer troligen att bidra med en del utmaningar gällande avrinning. Vår entreprenör har börjat och kommer fortsatt successivt att ploga undan snökanterna för att underlätta avrinningen på vägarna. Vi hoppas ni har överseende med att det bitvis kommer att kunna vara blöta och ojämna vägbanor. Om det uppstår skador så får ni gärna rapportera in dessa på våran Facebooksida eller direkt till vår driftsansvarige Henrik så vi kan åtgärda dem. Kontaktuppgifter hittar ni på webbsidan www.storhognavf.se.


Trafikflödesmätningar


Publicerad 2018-03-04, kl 19:30


Vägföreningen har bett Bergs kommun att göra trafikflödesmätningar under 2018 för att få bättre koll på hur mycket trafik som rör sig i området. En första mätning genomfördes i december-januari och som mest mättes drygt 2000 bilar upp under ett dygn. Ytterligare mätningar kommer att genomföras under året och underlagen kommer att användas i föreningens långsiktsplan.

Storhogna Vägförening på Facebook


Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör