Långsiktsplan

Långsiktsplan


Vägföreningen har initierat ett arbete med att kartlägga och planera för framtida investeringar. Bakgrunden är att området är i fortsatt exploatering och att ökande trafik ställer nya och högre krav på infrastrukturen och underhållet. 

Målet med detta arbete är att lägga fram ett förslag till årsstämman den 30/12 2018. Förslaget ska både innehålla planerade insatser samt ett tillhörande finansieringsförslag.

  • Långsiktsplanen innehåller än så länge följande rubriker:
  • Investeringar - Kull Johannes vägen, Storhognavägen etc.
  • Drift och underhåll
  • Klimatanpassning - trummor, ökade drift- & underhållskostnader
  • Skyltning – lokalisering, trafikregler
  • Trafiksäkerhet – siktförbättring, trafikregler
  • Tillgänglighet – anpassning för gående & cyklister

Vägföreningen välkomnar alla medlemmar att bidra med idéer och synpunkter till det fortsatta arbetet. Mer information kommer att läggas upp löpande under året. Kontakta vägföreningens ordförande om ni har input till denna process.

Storhogna Vägförening

C/O Vemservice AB

Östgärdegatan 18b

840 92 Vemdalen

Postgiro  818098-6

Org nr 893201-7042


E-post: Webbadminstratör